4. Thảo luận

Một trong những vấn đề của nghiên cứu này là liệu vi khuẩn phát triển trên chất nền nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật và góp phần kiểm soát chất lượng nước trong hệ thống biofloc hay không. Tuy nhiên, giả thuyết này không thể được kiểm tra do hoạt động sinh học trên các chất nền không đáng kể. Tuy nhiên, kết quả này đã giúp chúng tôi hiểu được cơ chế mà chất nền có thể góp phần cải thiện hiệu suất tôm trong hệ thống biofloc siêu thâm canh. Nghiên cứu này cho thấy rằng sự hiện diện của chất nền có ít Periphyton đã làm tăng diện tích bề mặt của bể và giảm mật độ thả giống tương đối, điều này dường như làm giảm mức độ căng thẳng của tôm, được biểu thị bằng hiệu suất tôm cao hơn.

Các mẫu chất nền có trong các chai ủ không ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật trong nước trong bể D238+S và D473+S, cho thấy hoạt động sinh học trên chất nền không đáng kể. Dữ liệu liên quan đến hoạt động của vi sinh vật của vi sinh vật trong bể tăng trưởng của sinh vật dưới nước còn hạn chế trong tài liệu. Tuy nhiên, thông tin hiện có cho thấy hoạt động vi sinh vật hiện diện đáng kể trên chất nền. Ví dụ, Bratvold và Browdy (2001) nuôi tôm trong bể không thay nước với mật độ thả 130 con/m2. Các tác giả này báo cáo rằng quá trình hô hấp của Periphyton chiếm từ 10 đến 60% tổng lượng oxy tiêu thụ (nước + chất nền) và là nguyên nhân làm tăng tổng tốc độ hô hấp của hệ thống.

Lượng chất khô và chl-a trên giá thể thấp hơn nhiều so với giá trị được trích dẫn trong tài liệu. Các nghiên cứu trên tôm sử dụng các loại chất nền khác nhau đã báo cáo giá trị chất khô lên tới 25 mg/ cm2 và từ 1 đến 150 g/ cm2 đối với chl-a trên Periphyton (Abreu và cộng sự, 2007; Ballester và cộng sự, 2007; Thompson và cộng sự, 2002; Viau và cộng sự, 2012; Wasielesky và cộng sự, 2011). Trong nuôi cá và nuôi ghép cá và tôm, giá trị tối đa được báo cáo là từ 4 đến 60 mg/ cm2 đối với chất khô và từ 1,5 đến 18,0 g/ cm2 đối với chl-a (Asaduzzaman và cộng sự, 2009; Azim và cộng sự, 2002; Huchette và cộng sự, 2000). Sinh khối của vi khuẩn giảm đi có thể là do hoạt động của vi sinh vật không đáng kể được ghi nhận trong các chai ủ. Do đó, có thể nói rằng hoạt động sinh học của vi sinh vật chủ yếu liên quan đến chất rắn lơ lửng trong nước (bioflocs) và chỉ có hoạt động nhỏ có thể xảy ra trên chất nền. Đối với D238 + S, trung bình 99,4% chl-a tồn tại trong nước và chỉ 0,6% tồn tại trên bề mặt. Đối với D473 + S, 99,2% chl-a ở trong nước và 0,8% ở trên chất nền. So sánh chất rắn bám trên các chất nền (chất khô) với chất rắn lơ lửng trong cột nước (TSS), chúng tôi quan sát thấy mô hình tương tự như của chl-a. Đối với D238 + S, 96,6% chất rắn (TSS) được liên kết với nước và chỉ 3,4% chất rắn (chất khô) có mặt trên bề mặt. Đối với D473 + S, 96,9% chất rắn ở trong nước và 3,1% ở trên bề mặt.

Việc lấy mẫu vi sinh vật trong các bể thí nghiệm vào ngày nuôi cấy đầu tiên cho thấy rằng giá trị chất khô và chl-a trên chất nền đã ở gần mức trung bình quan sát được trong thí nghiệm. Sinh khối vi khuẩn thấp khi bắt đầu thí nghiệm và các giá trị ghi được trong quá trình nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi cấy của bể nền và các đơn vị thí nghiệm không thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn.

Theo van Dam và cộng sự (2002), hoạt động săn mồi của tôm nuôi, chất dinh dưỡng sẵn có, ánh sáng và loại chất nền là một trong những yếu tố có thể cản trở sự hình thành của Periphyton. Cường độ ánh sáng áp dụng ở đây tương đương với cường độ chiếu sáng được sử dụng trong nhà kính để nuôi tôm siêu thâm canh. Cường độ ánh sáng tương tự (5000–10000 lx) được khuyến nghị cho sản xuất vi tảo bằng ánh sáng nhân tạo (Coutteau, 1996). Ngoài ra, Vinatea và cộng sự (2010) không quan sát thấy sự khác biệt trong các phép đo quang hợp được thực hiện trong điều kiện hiện trường ở mương và trong phòng thí nghiệm với ánh sáng halogen kim loại nhân tạo (150 mol photon/ s / m2, ∼8000 lx), cùng loại ánh sáng được sử dụng ở đây. Vì vậy, có vẻ như ánh sáng không phải là yếu tố hạn chế sự phát triển của tảo trong các nghiệm thức. Phương pháp sàng lọc được sử dụng trong nghiên cứu này giống như phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu khác quan sát thấy sinh khối Periphyton tăng lên và có lẽ không phải là nguyên nhân khiến sinh khối Periphyton thấp (Abreu và cộng sự, 2007; Ballester và cộng sự, 2007; Richard và cộng sự, 2009; Viau và cộng sự, 2012). Thời gian trưởng thành của chất nền cũng có thể ảnh hưởng đến sinh khối periphyton (Richard và cộng sự, 2009). Trong nghiên cứu này, chất nền đã trưởng thành trong bể nền trong 16 ngày. Dữ liệu không cho phép xác định các yếu tố hạn chế sự phát triển của Periphyton. Tuy nhiên, trong các hệ thống biofloc siêu thâm canh, sinh khối tôm cao và điều kiện môi trường trong bể nuôi (độ trong của nước thấp do dư thừa chất rắn lơ lửng) là những yếu tố có thể hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên chất nền cố định và hạn chế việc sử dụng công cụ quản lý này.

Việc không có hoạt động sinh học đáng kể trên chất nền cho thấy hoạt động hiện tại của vi sinh vật trong nước của bể có liên quan đến việc quản lý hệ thống. Trong số các yếu tố này, nguồn thức ăn đầu vào khác nhau cho các nghiệm thức dường như đã quyết định sự thay đổi trong mô hình dinh dưỡng trong bể có và không có chất nền nhân tạo. Do tôm tăng trưởng tốt hơn trong bể có chất nền nên mức tiêu thụ thức ăn lớn hơn ở các nghiệm thức sau: D238: 1011,0 ± 156,8 g; D238 + S: 2070,7 ± 46,2 g; D473: 1137,0 ± 183,9 g; D473 + S: 3440,7 ± 120,2 g. Lượng thức ăn đầu vào lớn hơn trong các bể chứa chất nền có liên quan đến việc giảm GPP và các giá trị âm nhất đối với NEP trong quá trình nuôi. Dữ liệu hoạt động của vi sinh vật đối với các bể không có chất nền không được trình bày. Tóm lại, do lượng thức ăn đầu vào thấp hơn nên GPP và NEP tăng (dương hơn) và giảm tốc độ hô hấp của nước trong các bể này trong những tuần nuôi cuối cùng.

Các biến số về chất lượng nước nằm trong các giá trị phù hợp cho việc nuôi tôm thẻ chân trắng L. vannamei (Van Wyk và Scarpa, 1999). Trong tất cả các nghiệm thức, nồng độ nitrat  thích hợp (Kuhn và cộng sự, 2010) và giá trị TSS được duy trì ở nồng độ được coi là thích hợp cho nuôi tôm bằng biofloc (Ray và cộng sự, 2010). Ở nghiệm thức D473 + S nhận được nhiều thức ăn nhất, nồng độ oxy thấp hơn một chút. Mặc dù độ pH của nước thấp hơn một chút đối với D473 + S, nhưng các giá trị này tương tự nhau đối với tất cả các nghiệm thức. Sự khác biệt về độ kiềm giữa các nghiệm thức là do lượng canxi hydroxit được đưa vào bể khác nhau, được bổ sung hàng ngày tùy theo lượng thức ăn (~15% canxi hydroxit so với lượng thức ăn đầu vào). Dữ liệu cho thấy lượng canxi hydroxit được sử dụng để bù đắp cho sự sụt giảm độ kiềm do quá trình nitrat hóa lớn hơn mức cần thiết. Các bể có chất nền nhận được nhiều thức ăn hơn và độ kiềm của những bể này cao hơn so với những bể không có chất nền.

Nồng độ nitrat tăng trong quá trình thí nghiệm xảy ra do quá trình nitrat hóa và tỷ lệ thuận với sự đóng góp của nitơ từ thức ăn. Trong các bể có chất nền, lượng thức ăn đầu vào nhiều hơn; và trong các bể có mật độ thả cao hơn, bên cạnh mức tiêu thụ thức ăn cao ở D473 + S, tỷ lệ chết của tôm ở D473 có thể góp phần làm tăng nitrat. Nồng độ amoniac và nitrit thấp, cũng như sự tích tụ nitrat trong nước và tiêu thụ độ kiềm, cho thấy sự xuất hiện của quá trình nitrat hóa (Cohen và cộng sự, 2005; Ebeling và cộng sự, 2006). Tỷ lệ nitrat hóa gần 13% ở D238 + S và D473 + S và sự vắng mặt của quá trình nitrat hóa đáng kể liên quan đến các chất nền cho thấy quá trình này xảy ra thông qua vi khuẩn lơ lửng trong nước.

Việc kiểm soát TSS được thực hiện với mục tiêu duy trì ở mức tối đa là 600 mg/ L; tuy nhiên, các giá trị cao hơn một chút so với mức này đã được quan sát thấy trong các bể chứa 473 con/m3. Nồng độ TSS khác biệt đáng kể xảy ra do mật độ thả giống và sự hiện diện của chất nền, nhưng chỉ giới hạn ở tuần thứ tư và thứ năm. Mức tiêu thụ thức ăn cao nhất và những khó khăn trong việc điều chỉnh hoạt động của bể lắng là nguyên nhân gây ra sự thay đổi nồng độ TSS.

Nồng độ chl-a trong các bể chứa chất nền thấp hơn, rất có thể là do lượng thức ăn trong các bể này lớn hơn. Trong các bể nuôi thâm canh biofloc, Burford và cộng sự (2003) quan sát thấy rằng chỉ có một ao luôn dị dưỡng trong suốt nghiên cứu và ao này có lượng carbon đầu vào từ thức ăn cao hơn carbon từ sản xuất ban đầu. Các tác giả cho rằng hệ thống trao đổi chất dị dưỡng chỉ có thể đạt được nếu lượng carbon đầu vào có thể vượt quá sản lượng sơ cấp.

Các nghiên cứu được thực hiện trên các hệ thống nuôi khác nhau đã chứng minh tác động tích cực của sự hiện diện của chất nền nhân tạo đối với chu trình dinh dưỡng và kiểm soát chất lượng nước trong môi trường nuôi thủy sinh vật (Arnold và cộng sự, 2009; Asaduzzaman và cộng sự, 2009; Azim và cộng sự, 2004; Bratvold và Browdy, 2001; LezamaCervantes và Paniagua-Michel, 2010; Thompson và cộng sự, 2002; Viau và cộng sự, 2012). Trong những nghiên cứu này, sự hấp thụ chất dinh dưỡng có liên quan đến vi khuẩn và vi tảo tạo nên Periphyton. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, kết quả chỉ ra rằng chu trình dinh dưỡng chủ yếu được thực hiện bởi các vi sinh vật liên quan đến biofloc lơ lửng trong cột nước. Mặc dù phân tích thống kê minh họa tác động của sự hiện diện của chất nền đối với một số biến số chất lượng nước, nhưng những thay đổi này có liên quan đến các vấn đề bảo trì hệ thống, chẳng hạn như đầu vào của canxi hydroxit, hoạt động của bể lắng và đầu vào cấp liệu.

Sự hiện diện của chất nền làm thay đổi mật độ thả giống tương đối bằng cách tăng thêm diện tích bề mặt cho tôm. Mật độ thả tôm tương đối có thể được coi là số lượng tôm chia cho tổng diện tích (m2) của đơn vị thí nghiệm (đáy + tường + giá thể). Do đó, xét đến tổng diện tích của bể, mật độ thả tương đối (con/ m2) cho mỗi nghiệm thức sẽ là: D238 + S: 28,9; D473 + S: 57,4; D238: 57,7; D473: 114.9. Những dữ liệu này chỉ ra rằng trong các bể có cùng số lượng tôm, sự hiện diện của chất nền đã làm giảm mật độ thả tương đối của tôm/m2 xuống một nửa. Mặc dù đã sử dụng tổng diện tích của bể để tính toán lượng chất nền được thêm vào, nhưng hiệu suất của tôm có thể được giải thích rõ hơn khi xem xét diện tích hữu ích (m2) của đơn vị thí nghiệm (đáy + chất nền). Cách tiếp cận này được hỗ trợ bởi quan sát rằng không có con tôm nào bám vào thành trơn của bể trong quá trình nuôi và chỉ bám vào bề mặt gồ ghề của chất nền. Bằng cách sử dụng diện tích bể hiệu quả, mật độ thả tương đối sau đây đã được tính toán (con/m2): D238 + S: 44,9; D473 + S: 89,3; D238: 202.0; D473: 402.0.

Sự hiện diện của chất nền nhân tạo đã cải thiện tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất nuôi của tôm. Kết quả này chứng thực kết quả của các nghiên cứu khác cho thấy tác động tích cực của chất nền đến chỉ số sản xuất đối với nuôi tôm post và tôm con (Arnold và cộng sự, 2006, 2009; Audelo-Naranjo và cộng sự, 2010; Ballester và cộng sự, 2007; Bratvold và Browdy, 2001; Lezama-Cervantes và Paniagua-Michel, 2010; Moss và Moss, 2004; Otoshi và cộng sự, 2006a; Thompson và cộng sự, 2002; Viau và cộng sự, 2012; Zhang, 2011). Sự tăng trưởng của tôm đi kèm với việc giảm mật độ thả nuôi tương đối do sự hiện diện của chất nền. Ngay cả khi D473 + S có nhiều tôm/ m3 hơn, mức tăng trưởng vẫn lớn hơn ở D238. Khi xem xét diện tích hữu ích của bể, mật độ thả tương đối của D238 cao hơn 126,2% so với D473 + S. Nếu tổng diện tích được sử dụng trong tính toán thì mật độ thả giống tương đối sẽ bằng nhau ở hai nghiệm thức này. Xem xét tác động tiêu cực của việc thâm canh hệ thống sản xuất đối với sự phát triển của tôm, việc tăng mật độ thả tương đối ở D238 cho thấy hiệu suất tôm kém hơn trong nghiệm thức này. Tôm từ D238 + S thể hiện sự tăng trưởng tốt hơn trong các thí nghiệm và nghiệm thức này có mật độ thả tương đối thấp nhất (44,9 con/m2).

Tỷ lệ sống của tôm được cải thiện nhờ chất nền nhân tạo trong bể. Tuy nhiên, tác động đáng kể của sự hiện diện của chúng chỉ xảy ra ở các bể có 473 con/m3, trong đó các bể không có chất nền có tỷ lệ sống thấp hơn đáng kể so với các bể có chất nền. Trong các bể có 238 con/m3, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ sống giữa các bể có và không có chất nền. Việc tăng mật độ thả giống chỉ làm giảm tỷ lệ sống của tôm trong bể không có chất nền. Ở D473, mật độ thả tương đối là 402 con/m2 và tỷ lệ sống của tôm thấp. Tuy nhiên, khi có chất nền, tỷ lệ sống là như nhau ở các bể chứa 238 và 473 con/m3.

Mặc dù các thông số chất lượng nước phù hợp nhưng tỷ lệ sống của tôm trong bể D473 thấp. Một số trung tâm nghiên cứu đã đạt được tỷ lệ sống và tăng trưởng cao khi nuôi tôm thẻ chân trắng L. vannamei ở mật độ thả giống cao (Otoshi và cộng sự, 2009; Samocha và cộng sự, 2010). Tuy nhiên, trong các hệ thống nuôi siêu thâm canh, việc sử dụng tôm được chọn lọc về mặt di truyền để tăng trưởng nhanh ở mật độ cao và sử dụng thức ăn công thức cho các điều kiện như vậy được coi là yếu tố then chốt để nuôi tôm thành công (Browdy và Moss, 2005; Otoshi và cộng sự, 2006b). Ở đây, việc sử dụng tôm không được lựa chọn cụ thể cho các hệ thống siêu thâm canh có thể góp phần đáng kể vào tỷ lệ sống thấp hơn được ghi nhận trong các bể có mật độ thả cao hơn và không có chất nền. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ở mật độ dày sẽ gây căng thẳng cho tôm và có thể ảnh hưởng đến năng suất của tôm (Araneda và cộng sự, 2008; Foster và Bread, 1974; Otoshi và cộng sự, 2006a). Tôm bị căng thẳng có thể dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các vi sinh vật gây bệnh ngẫu nhiên là một phần của hệ vi sinh vật tự nhiên và môi trường nước (Lightner, 2005). Trong nuôi cấy biofloc, số lượng vi khuẩn cao và có thể đạt tới 107–108 tế bào/ ml (Burford và cộng sự, 2003), và các vi khuẩn gây bệnh tiềm ẩn như Vibrio spp. đã được tìm thấy trong tôm nuôi trong hệ thống biofloc (Johnson và cộng sự, 2008). Do đó, tỷ lệ sống thấp hơn được ghi nhận ở D473 có thể là do tình trạng mật đọ nuôi dày dẫn đến tôm bị căng thẳng và khiến chúng dễ bị vi sinh vật tấn công hơn. Phân tích vi khuẩn của một số tôm cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn trong hemolymp của tôm. Trước khi tôm chết, triệu chứng đầu tiên được quan sát là tôm chán ăn. Các triệu chứng khác là mức độ hoạt động thấp và cơ thịt nhợt nhạt.

Sinh khối tôm lớn hơn trong các bể có chất nền. Trong các bể này, năng suất tăng theo mật độ thả giống. Trong các bể không có chất nền, mật độ thả nuôi tăng từ 238 lên 473 con/ m3 đi kèm với việc giảm sinh khối cuối cùng của tôm do tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng thấp.

Một số nghiên cứu đã báo cáo rằng Periphyton bám vào chất nền có thể được sử dụng làm nguồn thức ăn cho tôm (Abreu và cộng sự, 2007; Arnold và cộng sự, 2006; Ballester và cộng sự, 2007; Burford và cộng sự, 2004; Thompson và cộng sự, 2002) và việc bổ sung chất nền nhân tạo làm tăng tốc độ tăng trưởng của tôm và giảm FCR (Arnold và cộng sự, 2006, 2009; Audelo-Naranjo và cộng sự, 2010). Trong nghiên cứu này, FCR không khác biệt về mặt thống kê giữa các nghiệm thức (P = 0,061). Tuy nhiên, giá trị được ghi nhận trong nghiệm thức D238 cao hơn 148,5% so với các bể có bổ sung chất nền, cho thấy chất nền có thể có tác động tích cực. Sinh khối Periphyton thấp và hoạt động sinh học không đáng kể trên chất nền, cho thấy rằng chất nền không phải là nguồn thức ăn tự nhiên rõ ràng. Allan và cộng sự (1995) và Wyban và cộng sự (1987) cho rằng lợi ích của thức ăn tự nhiên đối với tôm ít hơn khi nuôi mật độ cao hơn. Do đó, nếu Periphyton đóng vai trò là nguồn thức ăn quan trọng cho tôm thì FCR ở nghiệm thức D238 + S thấp hơn so với nghiệm thức D473 + S là hợp lý do nguồn thức ăn tự nhiên (periphyton) sẵn có liên quan đến đến sinh khối của tôm sẽ lớn hơn ở bể D238 + S. Có thể FCR ở bể D238 và sự tăng trưởng kém hơn của tôm trong bể không có chất nền có liên quan đến tác động tiêu cực của việc nuôi mật độ dày. Krummenauer và cộng sự (2011) cũng quan sát thấy FCR giảm và sự tăng trưởng của tôm nuôi trong hệ thống biofloc với mật độ thả dày. Tuy nhiên, không thể loại bỏ khả năng rằng sinh khối thấp của Periphyton trên chất nền có thể là do tôm tiêu thụ một ít và có thể đã xảy ra một số tác động có lợi đối với năng suất của tôm.

Có ý kiến ​​cho rằng chất nền nhân tạo giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tăng cường vì chúng cung cấp nhiều không gian hơn cho tôm và giảm các tương tác hành vi tiêu cực giữa chúng (Arnold và cộng sự, 2006; Moss và Moss, 2004; Otoshi và cộng sự, 2006a). Otoshi và cộng sự (2006a) cho rằng tốc độ tăng trưởng của tôm gia tăng là kết quả của những tác động phi dinh dưỡng, chẳng hạn như cung cấp nơi ẩn náu cho các sinh vật vừa lột xác và giảm thiểu căng thẳng. Gần đây, Zhang (2011) đã báo cáo rằng hiệu suất của tôm thẻ chân trắng L. vannamei trong các bể nuôi thâm canh tăng lên khi có chất nền. Tôm vẫn bám vào lưới và tập trung ở đáy bể thấp hơn so với các bể không có chất nền. Theo các tác giả này, hiệu suất tôm được cải thiện chủ yếu là do có thêm không gian được cung cấp bởi chất nền nhân tạo. Trong nghiên cứu này, tôm bơi trong cột nước phổ biến trong các bể không có chất nền. Việc tìm kiếm các khu vực mật độ thưa hơn trong bể có thể giải thích hành vi này, điều này không xảy ra trong các bể có chất nền. Trong những bể này đã phát hiện tôm bám vào màn chắn.

Việc xác định liệu một yếu tố hay sự kết hợp của các yếu tố khiến chất nền cải thiện nuôi tôm là khó khăn do những thách thức trong việc tách biệt tác dụng dinh dưỡng, tác động chất lượng nước và những yếu tố liên quan đến hành vi của tôm. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chất lượng nước đầy đủ trong tất cả các bể và không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự hiện diện của chất nền. Ngoài ra, hoạt động sinh học quan trọng trên các chất nền không được ghi lại. Thức ăn được cung cấp phù hợp với mức tiêu thụ và không quan sát thấy dấu hiệu ăn thịt đồng loại, điều này cho thấy rằng không có giới hạn về thức ăn cho động vật. Thức ăn đầu vào cao hơn trong các bể có chất nền vì sinh khối và tỷ lệ sống của tôm cao hơn trong các bể này. Tuy nhiên, tỷ lệ cho ăn, được biểu thị bằng tỷ lệ lượng thức ăn ăn vào khi thu hoạch tôm, rất giống nhau giữa các nghiệm thức D238, D238 + S và D473 + S. Do đó, tôm có cùng tỷ lệ cho ăn nhưng chúng hoạt động tốt hơn trong các bể có bổ sung chất nền. Những kết quả này chỉ ra rằng sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tốt hơn trong bể có thể là do giảm mật độ thả tương đối do chất nền cung cấp, điều này có thể là yếu tố quyết định tôm thể hiện tiềm năng di truyền.

Tóm lại, kết quả của thí nghiệm này chứng thực những kết quả của các nghiên cứu khác báo cáo tác động tích cực của sự hiện diện của chất nền nhân tạo đối với các chỉ số sản xuất trong nuôi tôm. Kết quả chỉ ra rằng không có hoạt động sinh học đáng kể nào trên chất nền và chất nền dường như không ảnh hưởng đến chất lượng nước và không phải là nguồn thức ăn rõ ràng. Trong trường hợp này, chất nền giúp tăng diện tích bề mặt của bể và giảm mật độ thả giống tương đối, điều này dường như làm giảm mức độ căng thẳng của tôm, được biểu thị bằng hiệu suất tôm cao hơn. Trong hệ thống biofloc, hoạt động của vi sinh vật và kiểm soát chất lượng nước có liên quan đến biofloc lơ lửng trong nước (Avnimelech, 2012). Do đó, Periphyton có trên chất nền cố định có thể không phải là điều kiện cần thiết để chất nền đóng góp tích cực vào năng suất của tôm. Kết quả của nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trong các bể có sinh khối tôm thả lớn hơn giới hạn chịu đựng của vật nuôi thì ảnh hưởng của sự hiện diện của chất nền là quan trọng hơn. Trong trường hợp này, tỷ lệ sống của tôm đã tăng lên đáng kể, ngoài ra còn có sự tăng trưởng và năng suất so với các bể không có chất nền.

Theo Rodrigo Schveitzer, Rafael Arantes, Manecas Francisco Baloi, Patrícia Fóes S. Costódio, Luis Vinatea Arana, Walter Quadros Seiffert, Edemar Roberto Andreatta

Nguồn:https://www.academia.edu/8791456/Use_of_artificial_substrates_in_the_culture_of_Litopenaeus_vannamei_Biofloc_System_at_different_stocking_densities_Effects_on_microbial_activity_water_quality_and_production_rates

Biên dịch: Nguyễn Thị Quyên – Tôm Giống Gia Hóa Bình Minh

TÔM GIỐNG GIA HÓA – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Xem thêm:

Nuôi Đa Dưỡng Tích Hợp Tôm Thẻ Chân Trắng Litopenaeus vannamei Và Cá Rô Phi Oreochromis niloticus Trong Hệ Thống Biofloc: Nghiên Cứu Quy Mô Thí Điểm

Phiên Mã Của Litopenaeus vannamei Ở Ấu Trùng Zoea Và Trưởng Thành Bị Nhiễm Vibrio parahaemolyticus

Tác Dụng Của Probiotic Dạng Vi Nang Đến Hệ Vi Sinh Vật Đường Ruột Của Tôm Thẻ Chân Trắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *